“Монросконсалтинг” хуулийн фирм нь дараах ажил төрлөөр дагнадаг

  • Олон улсын худалдааны эрх (гадаад худалдааны хэлцэлд дэмжлэг үзүүлэх)
  • Олон улсын гэрээний эрх зүй
  • Олон улсын банкны эрх зүй ба хөрөнгө оруулалт (зээлийн хэлцэл ба хөрөнгө оруулалтын төсөлд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх талаар үндэсний ба олон улсын зээлийн байгууллагатай ажиллах)
  • Компаний эрх зүй ба M&A хэлцэл (mergers and acquisitions) гадаад зүйл ангитай нийлэх ба уусах
  • Гаалийн эрх зүй ба гадаад худалдааны зохицуулалт
  • Татварын эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн ба цагаачлалын эрх зүй
  • Мэдээллийн эрх зүйн хамгаалалт
  • Бизнесийн захиргааны ба эрүү-эрх зүйн хамгаалалт

Хамтын ажиллагаа