Тус компани нь дараах эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлнэ

  • Эрх зүйн баримт, бичиг орчуулах
  • Компанийн эрх зүйн аудит хийх
  • Компанийн олон улсын бизнесийн үйл ажиллагаанд бүх төрлийн асуудлаар эрх зүйн дүгнэлт гаргах
  • Хамтарсан болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани ба төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах багц баримт бичгийн боловсруулалт хийх
  • Олон улсын арилжааны гэрээ ба нэмэлт хэлэлцээр зэргийг багтаасан эрх зүйн баримт бэлтгэх ба экспертиз хийх; (шийдвэр, протокол, мэдээлэх захидал, тодорхойлолт, лавлагаа, мэдээллийн санамж бичиг, итгэмжлэл, баримтын стандарт маягт г.м.)
  • Үйлчилж буй дотоодын болон олон улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудалд эрх зүйн анализ хийх, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Бүх харъяаллын шүүх, арбитрт бизнес, аж ахуйн маргаан таслан шийдвэрлэх ажиллагаанд төлөөлөн оролцох
  • Монгол улс ба Оросын Холбооны улсын нутаг дэвсгэр дээр НҮБ-ын олон улсын конвенцийн дагуу гадаадын шүүх ба гадаадын арбитрын шийдвэр биелүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх
  • Баримт бичгийг албажуулан баталгаажуулах-апостиль (apostille) үйлчилгээ хийх
  • Төлөөлүүлэгчийг түнш, хамтран ажиллагч болон бусад талуудынх нь өмнө төлөөлөн харилцах

Хамтын ажиллагаа